Celý svět

soutěž probíhá do

Vyhlášení 2018-19

                                                                                                                                                                                     Hradec Králové 17. srpna 2018

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu UHK nabízí posluchačům doktorského studia finanční podporu na zahraniční studijní a výzkumné pobyty v akademickém roce 2018/2019.

Pobyty se uskuteční na zahraniční vysokoškolské instituci či vědeckém pracovišti dle výběru uchazeče. Úspěšným žadatelům se poskytne stipendium ve výši až 17 500 Kč/měsíc (minimální délka pobytu je 1 měsíc). Po celou délku zahraničního stipendijního pobytu nesmí mít student přerušené nebo ukončené studium na FIM. Žádosti o stipendium se odevzdávají paní Monice Hebkové (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM a obsahují následující dokumenty:

  • motivační dopis, ve kterém žadatel prokáže svůj odborný zájem (včetně popisu zaměření stáže),
  • potvrzení o přijetí od zahraniční instituce,
  • souhlas školitele,
  • vyjádření proděkana pro vědu a výzkum prof. Krejcara.

Žádosti je možné předkládat průběžně až do vyčerpání finančních prostředků projektu MŠMT.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

Důležité před přihlášením

Prosíme, aby se do programu hlásili pouze vážní zájemci o mobilitu. Součástí přihlášení je také odevzdání dokumentů uvedených ve vyhlášení soutěže.