Kazachstán

soutěž skončena

Základní informace

Fakulta informatiky a managementu stále rozšiřuje počet partnerských univerzit v zahraničí. V roce 2013 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Karaganda State Technical University v Kazachstánu, kam dosud vycestovalo 6 našich studentů.

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a život v cizí zemi. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást studia na FIM a na základě potvrzení od přijímající univerzity mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě studovali.

Partnerské univerzity

Univerzita Město Kontaktní osoba
Karaganda State Technical University Karaganda Anastassiya Yudintseva

 

Podmínky výjezdu

Student musí mít absolvovaný minimálně první ročník studia na FIM, tzn. musí být v době výjezdu zapsán do vyššího než prvního ročníku studia na FIM. Výjimkou jsou studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na FIM. 

Výběr studentů bude proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch (údaje v systému STAG k 31. 8. 2016). Aby bylo možné obě kvantitativní charakteristiky sloučit, index je dán počtem získaných kreditů lomeno průměrný prospěch, a to zprůměrováno přes jednotlivé roky studia.

Vyjádřeno formálně

index_143

kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. Na základě takto vypočteného indexu bude vytvořeno pořadí, které bude rozhodující pro udělení stipendií.

Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Vyhlášení soutěže 2017

                                                                                                                                                                                        Hradec Králové 7. března 2017

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové již několik let spolupracuje s Karaganda State Technical University v Kazachstánu a dostala nabídku vyslat na tuto univerzitu v zimním semestru akademického roku 2017/18 čtyři studenty. Jedná se o pětiměsíční pobyty (září 2017 – leden 2018).

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Partnerské univerzity nebudou od našich studentů vybírat školné, ale i tak si cesta do Kazachstánu vyžádá značné finanční prostředky. Kromě vlastní letenky a dalších nákladů spojených s vycestováním musí každý student počítat s pobytovými náklady zhruba ve výši 10 000,- Kč na měsíc. Naše fakulta má na uskutečnění výše uvedených pobytů opravdový zájem, a proto jsme připraveni poskytnout vyjíždějícím studentům příspěvek na letenku a pětiměsíční pobyt v celkové výši 59 000,- Kč.

Podmínkou účasti v tomto programu je absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student denního studia (bakalářské, inženýrské). 

Další podmínkou výjezdu je osobní účast na informační schůzce, která se bude konat 6. 4. 2017 v 10:00 hod. v zasedací místnosti FIM.

Studenti budou (jako u podobných mobilit) vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch). Upozorňujeme, že hromadně uznané kredity z předchozích let budou rozpočítány do jednotlivých roků, kdy byly předměty skutečně absolvovány.  Doporučujeme zájemcům o tuto mobilitu komunikativní znalost ruského jazyka.

Přihlásit se můžete na tomto webu do 2. 4. 2017 (včetně).

Vaše případné dotazy ohledně stáže v Kazachstánu zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Co zařídit před odjezdem

1) Odevzdat přihlášku ke studiu na zahraniční univerzitě na zahr. oddělení FIM.

2) Očkování – Fakultní nemocnice, Centrum očkování a cestovní medicíny.

3) Cestovní pojištění na celou dobu pobytu. Musí být v souladu se směrnicí kvestora č. 2/2013.

4) Vízum.

5) Zakoupit letenku.

6) Podepsat finanční dohodu, ve které jsou specifikovány podmínky stáže a udělení stipendia.

Co odevzdat po návratu

1) Dokument potvrzující období studia v zahraničí

2) Výpis výsledků studia (úspěšné splnění min. 3 předmětů) 

3) Závěrečná zpráva ze studijiního pobytu (osnovu lze stáhnout zde)

Zprávy účastníků

Zprávy účastníků studijních pobytů v Kazachstánu najdete zde.

Fotogalerie