Taiwan

soutěž skončena

Základní informace

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu. Fakulta informatiky a managementu loni poprvé uspěla v žádosti o financování mobilit s partnerskými zeměmi. Díky schválenému projektu mezinárodní kreditové mobility budeme moci v tomto roce vyslat 4 studenty na Tchaj-wan a 3 studenty do Malajsie s vyšší finanční podporou než u běžných mimoevropských mobilit.  

Podmínky výjezdu

Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající vysoké škole. Může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student musí být řádně zapsán do minimálně druhého ročníku vysokoškolského studia na vysílající vysoké škole (platí pouze pro bakalářskou úroveň studia).  Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy přerušit ani ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Projekt mezinárodní kreditové mobility patří pod program Erasmus+, v rámci kterého může student strávit v zahraničí maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský) . Předchozí pobyty (Erasmus studijní pobyt či Erasmus praktická stáž) se do této doby započítávají.

Vyhlášení soutěže

                                                                                                                                                                                       Hradec Králové 11. dubna 2019

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové prodlužuje výzvu k podání přihlášek na studijní pobyt v rámci programu Mezinárodní kreditová mobilita (MKM – tzv. mimoevropský Erasmus).

S potěšením Vám oznamuji, že díky schválenému projektu MKM nabízíme 1 stipendium na studijní pobyt v zimním semestru akademického roku 2019/20 viz tabulka níže: 

TCHAJ-WAN

partnerská univerzita počet míst stupeň studia pref. obor délka pobytu (měs.) výše grantu- pobytové náklady (eur/měs.) výše grantu- cestovní náklady (eur)

 

National Taiwan University of Science and Technology, Taipei 1 nav. mag. nebo 3.ročník Bc. ai, im nebo fm 5 700 1500

Smyslem zahraničních pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali (u bakalářských a magisterských studentů se předpokládá zisk min. 15 ECTS kreditů během jednoho semestru v zahraničí).

Uchazeč musí být registrován po celou dobu pobytu v zahraničí jako řádný student prezenčního nebo kombinovaného studia (bakalářského, magisterského). Po celou délku zahraničního studijního pobytu nesmí mít student uzavřené/přerušené studium na FIM.

Projekt Mezinárodní kreditové mobility patří pod program Erasmus+, v rámci kterého může student strávit v zahraničí maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Předchozí pobyty (Erasmus studijní pobyt či Erasmus praktická stáž) se do této doby započítávají.

 Přihláška: 

  • Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky na tomto webu do 30. 4. 2019 (včetně).
  • Dále uchazeč do stejného termínu odevzdá na děkanát FIM (p. Monice Hebkové) podepsaný motivační dopis v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 (mimo jiné bude obsahovat zdůvodnění, jakým způsobem stáž přispěje k profesnímu růstu studenta).

Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.

Vaše případné dotazy ohledně zahraničních stáží zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Zprávy studentů

Jaké dojmy si přivezli studenti, kteří studovali na NTUST v minulých letech? Mrkněte na zprávy O. Kycelta a M. Polreicha.