LŠ National Chin-Yi University of Technology, Tchaj-wan

soutěž skončena

Základní informace

National Chin-Yi University of Technology (NCUT) je veřejná univerzita v druhém největším tchaj-wanském městě Tchaj-čung na severozápadu země. Skládá se z pěti fakult: Electrical Engineering and Computer Science, Engineering, General Education, Humanities and Creativity, and Management. Jedná se o novou partnerskou univerzitu, dosud využívali dohody o spolupráci pouze tchaj-wanští studenti, kteří studovali po dobu jednoho semestru na FIM nebo se účastnili letní školy Czech It Out.

Vyhlášení soutěže 2018

                                                                                                                                                                                                V Hradci Králové 18. 5. 2018

Vážená studentko, vážený studente,

tímto vyhlašuji soutěž o 10 stipendijních míst na letní školu na National Chin-Yi University of Technology pro studenty všech oborů FIM UHK v akademickém roce 2017/2018.

Smyslem této mobility je umožnit studentům poznat prostředí na partnerské univerzitě a posílit tak mimoevropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány kredity za předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Termín letní školy: 21. 7. – 20. 8. 2018

 Náplň letní školy:

      1) Mandarin Study Course

      2) Industrial Visits

      3) Cultural Visits

      4) Sport Activities

Vybraným studentům bude poskytnuto stipendium ve výši 25 000,- Kč. Studenti budou mít na partnerské univerzitě ubytování a výuku zdarma.

 Podmínky účasti:

  • Uchazeč musí být po celou dobu letní školy registrován jako řádný student prezenční nebo kombinované formy bakalářského/ magisterského/ doktorského stupně studia (nesmí mít uzavřené ani přerušené studium na FIM).
  • Studenti, kteří ukončí bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou v květnu/červnu 2018 a budou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském oboru od září 2018, se nemohou letní školy zúčastnit, protože po dobu prázdnin nebudou studenty. Předčasný zápis do navazujícího mag. studia z důvodu účasti na letní škole není možný. Zároveň však platí zvýhodnění účastníků mobilit při přijímajícím řízení na navazující mag. studium (student může vykonat přijímací zkoušku v červnu, zúčastnit se letní školy a nastoupit do navazujícího studia ihned po úspěšném absolvování SZZ konané v září).

 Přihláška: 

  • Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky na tomto webu do 31. 5. 2018 (včetně).
  • Dále uchazeč do stejného termínu odevzdá na děkanát FIM (p. Monice Hebkové) podepsaný motivační dopis v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 (mimo jiné bude obsahovat zdůvodnění, jakým způsobem stáž přispěje k profesnímu růstu studenta).
  • Každý uchazeč předloží kopii platného pasu.

Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.
  • 20% bodovou bonifikaci získají studenti, kteří se během studia zúčastnili studijního pobytu nebo pracovní stáže vrámci programu Erasmus+ nebo dalších střednědobých mobilit (v délce nad 3 měsíce).
  • 20% bodovou bonifikaci získají členové vedení studentských organizací (předseda, místopředsedové), které se aktivně podílejí na životě fakulty -Buddy System, AISEC, Studentská unie.

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny v polovině června. Vzhledem k termínu letní školy a krátkému času na zařizování předodjezdových formalit doporučujeme, aby se do programu hlásili pouze studenti, kteří již v asijské zemi pobývali a mají příslušná očkování.

Vaše případné dotazy zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky