Rusko, Ukrajina, Albánie, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Ázerbajdžán, Arménie

soutěž skončena

Základní informace

Fakulta informatiky a managementu stále rozšiřuje počet partnerských univerzit v zahraničí. V předloňském roce jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci se Saint-Petersburg University of Management Technologies and Economics, která je jednou z největších soukromých univerzit v Rusku a nabízí výuku anglických předmětů v oboru International Financial Management. Díky dalším novým smlouvám o spolupráci zařazujeme do nabídky Ukrajinu, kavkazské republiky Gruzii, Ázerbajdžán, Arménii a balkánské státy Bosnu a Albánii. 

Smyslem pobytů v zahraničí je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a život v cizí zemi. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást studia na FIM a na základě potvrzení od přijímající univerzity mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě studovali.

Podmínky výjezdu

Student musí mít absolvovaný minimálně první ročník studia na FIM, tzn. musí být v době výjezdu zapsán do vyššího než prvního ročníku studia na FIM. Výjimkou jsou studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na FIM. 

Výběr studentů bude proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch (údaje v systému STAG k 15. 9. 2020). Aby bylo možné obě kvantitativní charakteristiky sloučit, index je dán počtem získaných kreditů lomeno průměrný prospěch, a to zprůměrováno přes jednotlivé roky studia.

Vyjádřeno formálně

index_143

kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. Na základě takto vypočteného indexu bude vytvořeno pořadí, které bude rozhodující pro udělení stipendií.

Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Vyhlášení soutěže ZS 2020-21

                                                                                                                                                                                          Hradec Králové 26. srpna 2020

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové spolupracuje s ruskou Saint-Petersburg University of Management Technologies and Economics a dostala nabídku vyslat na tuto univerzitu v letním semestru akademického roku 2020/21 dva studenty. Jedná se o čtyřapůlměsíční pobyty (únor – červen 2021).

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Partnerská univerzita nebude od našich studentů vybírat školné, ale i tak si cesta do Petrohradu vyžádá značné finanční prostředky. Kromě vlastní letenky a dalších nákladů spojených s vycestováním musí každý student počítat s pobytovými náklady zhruba ve výši 4 000,- Kč na měsíc. Naše fakulta má na uskutečnění výše uvedených pobytů opravdový zájem, a proto jsme připraveni poskytnout vyjíždějícím studentům příspěvek na letenku a čtyřapůlměsíční pobyt v celkové výši 63 000,- Kč.

Podmínkou účasti v tomto programu je absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. 

Další podmínkou výjezdu je osobní účast na informační schůzce, na kterou budou uchazeči pozváni po ukončení soutěže.

Studenti budou (jako u podobných mobilit) vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch). Upozorňujeme, že hromadně uznané kredity z předchozích let budou rozpočítány do jednotlivých roků, kdy byly předměty skutečně absolvovány. Doporučujeme zájemcům o tuto mobilitu alespoň základní znalost ruského jazyka.

Přihlásit se můžete na webu mobilit do 15. 9. 2020 (včetně).

Vaše případné dotazy ohledně pobytu v Rusku zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Zprávy účastníků

Objevovat krásy Ruska se jako první z FIMáků vydal Daniel Jablonský. Jeho závěrečnou zprávu z pobytu naleznete zde.

Fotogalerie