Cvičebnice úvod | učebnice | fotolaboratoř | titrační křivky | cvičebnice | odkazy 
 

Tato křivka znázorňuje průběh titrace ...

  — silné kyseliny silnou zásadou
  — slabé zásady silnou kyselinou
  — slabé kyseliny silnou zásadou

Při acidimetrickém stanovení je titračním činidlem ...

  — roztok hydroxidu sodného
  — roztok kyseliny chlorovodíkové
  — methyloranž

Pro indikaci bodu ekvivalence při této titraci použijeme ...

  — fenolftalein
  — methyloranž
  — methylčerveň

Přesnou koncentraci odměrného roztoku hydroxidu sodného stanovujeme titrací standardním roztokem ...

  — šťavelanu sodného
  — kyseliny šťavelové
  — hydrogenuhličitanu draselného

Tato nádoba je kalibrovaná ...

  — na dolití při 25°C
  — na vylití při 20°C
  — na dolití při 20°C

V odměrném válci je ... kapaliny.

  — 61,5 ml
  — 62 ml
  — 63 ml

Správné držení pipety je znázorněno ...

  — na levém obrázku
  — na pravém obrázku
  — na obou

Tato titrační aparatura se používá při ...

  — acidimetrickém stanovení
  — alkalimetrickém stanovení
  — acidimetrickém i alkalimetrickém stanovení